Het Euregenas-project in het Nederlands

Posted by
|

Vlaamse parters

Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid

Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (Universiteit Gent)

Het Euregenas-project

Suïcide is wereldwijd een ernstig volksgezondheidsprobleem. In Europa doen zich gemiddeld 13,9 suïcides voor op een populatie van 100.000 [1]. Het Euregenas project (“European Regions Enforcing Actions against Suicide”, contractnummer 20101203), gefinancierd door het Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten (EAHC) van de Europese Commissie, wil bijdragen aan de preventie van suïcidaliteit (suïcidale gedachten, suïcidepogingen en suïcide) in Europa door het uitwerken en uitvoeren van suïcidepreventiestrategieën op regionaal niveau die als goede praktijken nuttig kunnen zijn voor de Europese Gemeenschap (zie www.euregenas.eu).

Het project brengt 15 Europese partners samen uit 10 Europese regio’s met uiteenlopende ervaringen op het vlak van suïcidepreventie. Aansluitend bij het tweede Communautair Actieprogramma met betrekking tot gezondheid (2008-2013) bevordert dit project het gebruik van regionaal clustermanagement als innovatieve methode om bestaande diensten te verbeteren.

Door regionale interventies en campagnes te stimuleren, gericht op doelgroepen en belanghebbenden zowel binnen en buiten de gezondheidszorg, wil dit project het Mental Health Pact implementeren met bijzondere aandacht voor de volgende elementen:

  1. Preventie van suïcide
  2. Destigmatisering van psychische stoornissen
  3. Het bevorderen van gezondheid bij jongeren

Het Euregenas-project streeft de volgende specifieke doelstellingen na:

  • Goede praktijken en suïcidepreventiestrategieën op regionaal en lokaal niveau identificeren en in kaart brengen;
  • Behoefteanalyse van de belanghebbenden;
  • Richtlijnen en toolkits voor de preventie van suïcide uitwerken en verspreiden, alsook bewustmakingsstrategieën;
  • Technische specificaties ontwikkelen voor een geïntegreerd model voor e- mental health gericht op de preventie van suïcide;
  • Kennis en vaardigheden vergroten van lokale en regionale professionele hulpverleners (psychologen, psychiaters, huisartsen).

 

Euregenas publicaties

Algemene richtlijnen voor suïcidepreventie (WP6)

Download de algemene richtlijnen

Ethische richtlijnen voor ‘technology-based’ suïcidepreventieprogramma's (WP5)

Download de ethische richtlijnen

Toolkit Zelfmoordpreventie, -interventie en -postventie op school (WP6)

Download de toolikit

Toolkit Zelfmoordpreventie, interventie en postventie op de werkvloer (WP6)

Download de toolikit

 

About The Project

The Euregenas Project has received funding from the European Union under the Public Health Programme 2008-2013. The sole responsibility for the content of this publication lies with the author and the Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

What is Euregenas?

The Euregenas project brings together 11 regions with diverse experiences in suicide prevention with the aim to contribute to the prevention of suicidality in Europe through the development and implementation of strategies for suicide prevention at regional level that can be of use to the European Community as examples of good practice.

Follow us:

Copyright © 2012 Euregenas. All rights reserved.